Alior Bank [CPS] PL

Grupa PBKM, przewodząca międzynarodowej Grupie FamiCord – największy w Europie bank komórek macierzystych – w 2018 roku wypracowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 161,6 mln zł, czyli o 13,2% wyższe w porównaniu rok do roku.

Przychody z bankowania rodzinnego (B2C) i w segmencie B2B w ubiegłym roku wyniosły 146,1 mln zł, czyli o 14% wyższe w porównaniu do 2017 roku. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi blisko 87% sprzedaży Grupy PBKM.

Skorygowany zysk EBITDA Grupy PBKM w 2018 roku wyniósł 41,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5% rok do roku (w porównaniu do skorygowanej EBITDA w 2017 r.). Bez uwzględniania kosztów działalności R&D (5,6 mln zł), która była częściowo refinansowana przez NCBiR, EBITDA z podstawowej działalności operacyjnej w 2018 roku wyniosła 45,2 mln zł i jest wyższa o blisko 14% względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Grupa PBKM w 2018 roku miała 26,3 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 24,6 mln zł skorygowanego zysku netto w tym samym okresie roku ubiegłego – wzrost o 7% rok do roku.

Grupa PBKM ma za sobą udany rok, który ma odzwierciedlenie we wzroście porównywalnych wyników finansowych i operacyjnych naszej podstawowej działalności – rodzinnego bankowania krwi pępowinowej i tkanek oraz w rozwoju obszaru produkcji leków na bazie komórek macierzystych do terapii eksperymentalnych. Był to także rok intensywnej pracy nad zwiększeniem skali naszego biznesu oraz istotnym zwiększeniem nakładów na prace badawczo-rozwojowe – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

Fuzje i przejęcia

PBKM przeprowadził największe pod względem wartości w swojej historii przejęcie portugalskiej spółki Stemlab, a ostatnio – na początku roku 2019 – Grupa powiększyła się o spółkę w Hiszpanii. Poza przejęciami w Portugalii i Hiszpanii, zakupiono szwajcarską spółkę Biocell Lugano (obecnie Famicord Suisse), z dostępem do autoryzowanego laboratorium na terenie Szwajcarii.

Do grona akcjonariuszy PBKM dołączyły ponadto nowe fundusze zagraniczne, do których obecnie należy ponad 25 proc. akcji spółki.

To potwierdza, że inwestorzy widzą perspektywy wzrostu dla rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, a także doceniają systematyczny rozwój PBKM w obszarze badań nad lekami i terapiami z użyciem komórek macierzystych. Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do realizacji kolejnych akwizycji, na które pozyskaliśmy środki z emisji akcji w grudniu ubiegłego roku. Rozważamy możliwość przeprowadzenia kolejnych przejęć na rynkach zarówno europejskich jak i poza Europą. Rozmiar potencjalnych transakcji, którymi możemy być zainteresowani może wahać się od kilkuset tysięcy Euro do nawet kilkudziesięciu milionów Euro. Mamy przeprowadzoną analizę rynku i zdefiniowane cele potencjalnych akwizycji. Według naszych szacunków w przypadku uzyskania pozytywnych analiz i ocen mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kwartałów – ocenia Jakub Baran.

Produky ATMP-HE i ATIMP na bazie komórek mezenchymalnych

W 2018 roku wzrosły także przychody Grupy PBKM z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych.
W 2018 roku przychody z tego tytułu wyniosły 12,8 mln zł i były o 13,4% wyższe w ujęciu rok do roku.

Wytwarzanie produktów ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products) na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystanie w eksperymentalnych terapiach komórkowych jest obecnie uznawane za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Produkty lecznicze ATMP znajdują zastosowanie w przypadku wielu groźnych chorób, przede wszystkim w neurologii, hematologii i okulistyce. Działalność PBKM w tym obszarze była w minionym roku bardzo intensywna, czego efektem jest wzrost przychodów z tego źródła. Ponadto w 2018 roku przybyło 373 nowych pacjentów w Polsce leczonych w terapiach eksperymentalnych z wykorzystaniem materiału ATMP wytworzonego przez PBKM. Natomiast wszystkich pacjentów, którzy dotychczas byli leczeni jest już ponad 1100.

W 2018 roku PBKM kontynuował współpracę z partnerem z Europy Zachodniej- szwedzką spółką biotechnologiczną NextCell Pharma AB, której przedmiotem jest wytworzenie przez PBKM produktów ATIMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę, która pozostaje jedną z najczęściej występujących na całym świecie chorób. NextCell Pharma rozpoczęła badania kliniczne nowego leku (ProTrans©) pod koniec 2017 roku, kontynuując je w roku 2018 potwierdzając bezpieczeństwo stosowania na niewielkiej grupie pacjentów.

PBKM zainwestował również kwotę kilkuset tysięcy dolarów w spółkę Dystrogen Therapeutics, z którą zawarł ramową umowę o współpracy badawczo-rozwojowej. Dystrogen kontrolowany przez światowej sławy prof. Marię Siemionow (przeprowadziła pierwszy w USA przeszczep twarzy) i jej syna – Krisa Siemionowa posiada wyłączną licencję na unikalną technologię tworzenia chimer komórkowych, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu dystrofii mięśniowych w szczególności dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Przeprowadzone dotychczas próby przedkliniczne na zwierzętach dały interesujące rezultaty.

PBKM ma już przychody z umowy z Dystrogen i liczę, że stanie się partnerem produkcyjnym wytwarzającym lek do terapii eksperymentalnych, które mają rozpocząć się w Polsce jeszcze w 2019 r. Analizujemy również inne projekty o charakterze biotechnologicznym, co do których chcemy podjąć decyzje o zaangażowaniu jeszcze w pierwszej połowie tego roku – wyjaśnia Jakub Baran.

Badania nad lekami na bazie komórek macierzystych

Obecnie Grupa PBKM prowadzi samodzielne badania nad opracowaniem produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych z galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Projekt jest realizowany przy dofinasowaniu przez NCBiR w wysokości ok. 50%. Próba kliniczna zostanie przeprowadzona na grupie około 100 pacjentów. W ramach projektu zostali już wyłonieni istotni podwykonawcy m.in. firma CRO, Polska Akademia Nauk – odpowiedzialna za część przedkliniczną oraz Szpital Kliniczny WUM, który będzie pierwszym ośrodkiem, gdzie będą leczeni pacjenci. Pierwsze podania są planowane jeszcze w tym roku. – Spodziewamy się, że dzięki zgromadzonym już przez PBKM danym w ramach działalności spółki zależnej – Instytutu Terapii Komórkowych, mamy szansę na znaczące przyspieszenie harmonogramu prób klinicznych – mówi Jakub Baran.

Ponadto Grupa PBKM jest częścią trzech projektach konsorcjalnych, współfinasowanych przez NCBiR, w ramach których prowadzone będą badania kliniczne z wykorzystaniem produktów ATMP. Są to projekty: ABC Therapy (zastosowanie komórek macierzystych m.in. w dermatologii i medycynie estetycznej), BIOOPA (stworzenie opatrunku wykorzystującego komórki MSC z galarety Whartona) oraz CIRCULATE (regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego). W ramach tych projektów wykonano dotychczas ponad 400 podań produktów ATIMP pacjentom w pięciu rozpoczętych próbach klinicznych.

Pozyskiwanie nowych próbek

Na koniec 2018 r. Grupa PBKM (Grupa FamiCord), z uwzględnieniem przejętej we wrześniu 2018 r. Grupy Stemlab, przechowywała łącznie w segmentach B2C i B2B prawie 287 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o 81% więcej w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku. W segmencie B2C spółki z Grupy FamiCord przechowywały prawie 232 tys. próbek na koniec ubiegłego roku, czyli o 58% więcej w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku.

Ubiegły rok pod względem pozyskiwania nowych próbek był dobry. W pierwszym kwartale utrzymaliśmy tempo pozyskiwania nowych próbek pomimo wstrzymania na początku 2018 roku działalności w Turcji.

Z początkiem kwietnia wznowiliśmy działalność w zakresie preparatyki nowych próbek w Turcji i dynamika pozyskiwania nowych próbek na tym rynku powróciła na ścieżkę wzrostu. Także na innych rynkach przyspieszyliśmy z pozyskiwaniem nowych próbek w trzecim i czwartym kwartale. Liczba przechowywanych w laboratoriach Grupy FamiCord próbek krwi pępowinowej i tkanek zbliża się do 300 tysięcy, a próbek wszystkich materiałów biologicznych przechowujemy ponad 380 tys. Jesteśmy największym bankiem komórek w Europie i zajmujemy 5 miejsce wśród 10 największych banków krwi pępowinowej na świecie. Liczę, że w tym roku Grupa FamiCord również powiększy skalę biznesu aktywnie pozyskując nowe próbki na wszystkich rynkach, gdzie obecnie działamy oraz poprzez kolejne akwizycje – mówi Jakub Baran.

PBKM zdobył w 2018 roku prestiżową nagrodę przyznawaną przez federację giełd europejskich i Komisję Europejską, wygrywając w kategorii „Star of Innovation”. PBKM jest jedyną firmą z Polski, która została wyróżniona w ubiegłorocznej edycji konkursu.

Red.

Czytaj:

PBKM: 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA