Bioton S.A. 16 lipca 2019 r. zawarł z Yifan Pharmaceutical Co. Limited umowę, której przedmiotem jest wzajemna współpraca w zakresie substancji aktywnych analogów insulin i ostatecznego produktu leczniczego w formie gotowej, od produkcji po komercjalizację.

Jak informuje Bioton, umowa jest ramowa, a poszczególne czynności i warunki związane z wykonaniem jej etapów zostaną szczegółowo uregulowane w oddzielnie zawartych zleceniach.

Wszystkie koszty związane z zakupem i instalacją sprzętu niezbędnego do realizacji każdego etapu umowy, a także zakupem surowców i substancji pomocniczych do wytworzenia produktów w zakresie ujętym odpowiednimi zleceniami zostaną pokryte przez Yifan – informują strony.

Umowa nie przewiduje nabycia praw intelektualnych stron, za wyjątkiem udzielenia licencji w zakresie pozwalającym na wykonanie umowy. Jeżeli jednak rezultat prac wykaże, że komercyjna linia produkcyjna jest dostosowana do produkcji produktu leczniczego w formie gotowej (eng. „Drug Product – Finished Form), spółce Bioton zostanie przyznane prawo do korzystania z własności intelektualnej Yifan oraz 25-letnie prawo do produkcji, dystrybucji, rynku, oferowania i sprzedaży produktu na zasadzie wyłączności na terytorium Polski, jak również pierwszeństwa otrzymania prawa do korzystania w krajach Europy, pod własną marką. Bioton będzie również działać jako producent produktów na całym świecie. Szczegóły dotyczące współpracy w tym zakresie będą przedmiotem odrębnej umowy – czytamy w oświadczeniu.

Bioton oraz Yifan są uprawnione do wypowiedzenia umowy (lub zleceń wykonanych na jej podstawie) niezwłocznie po powiadomieniu drugiej strony, jeżeli:

  • druga strona popełnia istotne naruszenie postanowień dotyczących wykonywania etapów, własności intelektualnej, poufności, cesji umowy;
  • druga strona złoży wniosek o upadłość, likwidację albo podobny proces lub jest stroną porozumienia z wierzycielami lub zaprzestanie prowadzenia działalności;
  • druga strona narusza dwie lub więcej umów zawartych z stroną rozwiązującą (w tym zlecenia w ramach niniejszej umowy);
  • wystąpił przypadek zmiany kontroli.

Zgodnie z porozumieniem, Yifan może również wypowiedzieć poszczególne etapy prac, jednakże w takim przypadku jest zobowiązany zwrócić poniesione przez Bioton koszty. Umowa została zawarta pod prawem Singapuru oraz miejscem rozstrzygania sporów będzie sąd arbitrażowy w Singapurze.

Red. (źródło: Bioton)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/bioton-chiny-i-korea-pld-przescignely-polske/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA