Nowy model funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej to łatwiejszy i szybszy dostęp do badań specjalistycznych już na poziomie placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka tego szczebla jest podstawą systemu ochrony zdrowia. Kluczowe jest budowanie zespołu – podkreślił wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król.

Podsekretarz Stanu wręczył też dyplomy przedstawicielom placówek zakwalifikowanych do programu. 

Kompleksowa opieka

Celem wprowadzenia modelu opieki koordynowanej jest rozszerzenie usług świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Program będzie realizowało 45 podmiotów wyłonionych w drodze otwartego naboru.

POZ PLUS daje lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej znacznie więcej kompetencji  w zakresie zlecania badań medycznych. Program przewiduje dodatkowy „budżet powierzony”, który placówki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne.
Wybrane placówki POZ będą zapewniały rozszerzony zestaw świadczeń opieki zdrowotnej. Do tej pory świadczenia te nie wchodziły w zakres kompetencji lekarza POZ lub były wykonywane w zbyt ograniczonym zakresie. 

Rozszerzony zestaw świadczeń obejmie:

  • pierwotny i podstawowy pakiet usług POZ realizowany obecnie przez świadczeniodawców; 
  • profilaktykę dostosowaną do wieku i płci pacjenta, m.in. bilanse zdrowia osób dorosłych oraz pakiety edukacyjne skupiające się na usługach profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia; 
  • zarządzanie i koordynowanie opieki w 11 najbardziej rozpowszechnionych w Polsce niezakaźnych chorobach przewlekłych, finansowane poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego;
  • fizjoterapię ambulatoryjną świadczoną w wybranych chorobach przewlekłych, finansowaną poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego;

Projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ +” realizowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w oparciu o umowę zawartą 28 listopada 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość projektu to 73 mln zł, a jego realizacja ma się zakończyć 31.12.2019 r.

Red. (źródło: gov.pl/)