Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi. Nowe przepisy regulują też m.in. kwestię dostępu do dokumentacji medycznej.

Dotychczas ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów będących w stanie terminalnym, czyli ostatnim okresie życia chorego.

Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu.

Ustawa przewiduje ponadto, że pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach. Do tej pory uzyskiwał ją tylko od lekarza, obecnie – także od osób wykonujących zawód medyczny, np. ratowników medycznych i pielęgniarek.

W myśl noweli, po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Jest to doprecyzowanie przepisów, na których podstawie obecnie zezwala się na wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale już wydanie jej kopii budzi wątpliwości.

Nowela doprecyzowuje, że papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Regulacja wprowadza także przepis, który umożliwi pacjentowi złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia rzecznika praw pacjenta w sprawach indywidualnych. Nowe przepisy mają usprawnić i ujednolicić postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA