Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem możliwością uzyskania EKUZ, dla niektórych osób będzie ona ważna trzy lata, a nie jak dotąd 18 miesięcy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju.

Wydłużeniu okresu ważności EKUZ do trzech lat dotyczy wnioskodawców, dla których wydawane jest około 44 proc. wszystkich kart w ciągu roku.

Dotyczy to m.in.:

  • osób zatrudnionych, rozumianych jako pracownicy;
  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
  • funkcjonariuszy służb mundurowych;
  • funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW;
  • posłów i senatorów;
  • sędziów, prokuratorów i ławników;
  • osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą).

Chodzi o osoby, które wyjeżdżają w związku z pobytem czasowym w celu innym niż związany z pracą lub nauką i których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wyjaśnia NFZ.

W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytów ważność karty nadal wynosić będzie pięć lat.

Każdorazowo w przypadku ustalenia przez oddział wojewódzki NFZ krótszego okresu uprawnień, okres ważności EKUZ zostanie skrócony.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ponosił, jak dotychczas, koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, którym wydał Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, przy czym w przypadku posługiwania się dokumentem przez osobę, która utraciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jako postępowanie nieuprawnione będzie skutkować dochodzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia zwrotu wydatków – informuje NFZ.

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ, lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/europejska-karta-zdrowotna-ekuz/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA